O projekcie

Projekt: TAKA SZANSA! realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego do podjęcia i utrzymania zatrudnienia wśród 144 uczestników.

Projekt kierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

ukończyły 30 lat
mają maksymalnie średnie wykształcenie
mieszkają na terenie województwa śląskiego
i nie pracują
w tym zwłaszcza do:

osób niepełnosprawnych
kobiet
osób po 50 roku życia
długotrwale bezrobotnych
mieszkańców obszarów wiejskich

ŁĄCZNIE: 144 osób