Kodeks etyczny

1. CKL S.A. zobowiązuje się do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów.

2. CKL S.A. uznaje, iż wolna i uczciwa konkurencja jest wartością warunkującą wzrost gospodarczy.

3. CKL S.A. przeznacza wypracowane dobra na rozwijanie i doskonalenie swojej działalności edukacyjnej, zabiegając o jej wysoki poziom merytoryczny oraz bazę materialną.

4. CKL S.A. pragnie wypełniać swoje zobowiązania wobec wszystkich grup osób przyczyniających się do funkcjonowania firmy: pracowników, współpracowników, klientów, akcjonariuszy, kontrahentów, społeczności lokalnej.


1.1. Podstawowe obowiązki pracowników.

Każdy pracownik przyjmuje do wiadomości, że jego postawa etyczna jest integralną częścią jego postawy życiowej i ma decydujący wpływ na jego osiągnięcia zawodowe i osobiste, zarówno w czasie zatrudnienia w CKL S.A., jak też po zaprzestaniu niniejszej współpracy.
Każdy pracownik CKL S.A. powinien:
- przyczyniać się do realizacji misji firmy, sumiennie wykonując swoje obowiązki zawodowe
- przestrzegać terminowości i punktualności oraz ogólnie przyjętych form grzeczności w bezpośrednich kontaktach i korespondencji
- dążyć do podnoszenia swoich kwalifikacji profesjonalnych i poziomu wiedzy
- podejmować odpowiedzialność za własne słowo, czując się nim związanym tak jak formalnie sporządzonym dokumentem
- zachowywać neutralność światopoglądową i polityczną w czasie pełnienia obowiązków służbowych
- dbać o dobre imię CKL S.A. i na zewnątrz godnie je reprezentować
- dbać o jakość materiałów promocyjnych
- dbać o sposób prezentacji materiałów dydaktycznych
- dbać o przestrzeganie uzgodnionego procesu dydaktycznego
- dbać o swój wygląd zewnętrzny i wypowiadane słowa w stosunku do klienta, współpracowników, kontrahentów i innych osób.

1.2. Aprobowanie i ubieganie się o korzyści.

CKL S.A. zabrania wszystkim członkom kierownictwa i pracownikom aprobowania oraz ubiegania się o korzyści związane z pełnionymi przez nich obowiązkami. Termin korzyść jest rozumiany jako prezent, pieniądze, kredyt, honorarium, nagroda, stanowisko, zatrudnienie, kontrakt, przychylność lub usługa świadczona przez klientów, współpracowników, kontrahentów, instytucje finansowe itp. Korzyść, dobrowolnie zaoferowana pracownikowi przez podmiot współpracujący z CKL S.A., może być zaaprobowana tylko wtedy, gdy:
- aprobata nie będzie miała wpływu na załatwienie sprawy
- aprobata nie obliguje do wzajemności
- aprobujący korzyści pracownik nie musi tego ukrywać
- natura (np. reklamowy, promocyjny lub zwyczajowy upominek wręczony w czasie uroczystej okazji) i niewielka wartość korzyści są takie, że nieprzyjęcie ich uznane byłoby za nieuprzejme lub niespołeczne
W przypadku wątpliwości pracownik powinien zwrócić się do współpracowników z prośbą o ich wyjaśnienie.

1.3. Oferowanie korzyści.

Żadne okoliczności nie mogą usprawiedliwić kierownictwa lub pracowników CKL S.A. oferujących korzyści osobom lub instytucjom od których zależy kontynuowanie prowadzenia interesów z firmą lub nawiązanie interesów. Każde płatne zlecenie lub przyznanie korzystnych warunków dokonane przez kierownictwo lub pracownika musi być zgodne z bieżącą polityką firmy i powinno mieć pisemną aprobatę CKL S.A.

1.4. Rozrywka w gronie klientów i kontrahentów.

Chociaż rozrywka jest uznaną formą działania w biznesie i życiu społecznym, kierownictwo i pracownicy powinni ograniczyć przyjmowanie zaproszeń, które są zbyt częste i mogłyby mieć wpływ na obiektywność działania firmy. Jeżeli odmówienie przyjęcia zaproszenia byłoby nieuprzejme firma powinna pozwolić na rewanż. Uczestnictwo z klientami lub kontrahentami we wspólnej rozrywce obliguje do godnego i kulturalnego reprezentowania CKL S.A.

1.5. Informacje będące własnością firmy.

Kierownictwu i pracownikom nie wolno ujawniać bez pozwolenia żadnych informacji będących własnością CKL S.A. Pracownicy w czasie trwania stosunku pracy, jak również po ustaniu pracy zobowiązani są do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób podczas wykonywania czynności zawodowych na rzecz CKL S.A.
Każdy kierownik lub pracownik mający dostęp do informacji jest zobowiązany do zabezpieczenia jej przed nadużyciem. Nadużycie informacji może polegać na wykorzystaniu jej do celów prywatnych lub ujawnieniu w zamian za materialną korzyść lub w celu sabotowania interesu firmy. Pracownik ma obowiązek zachowania jako poufnych informacji strategicznych firmy przez co najmniej dwa lata po ustaniu stosunku pracy.

1.6. Dokumentacja.

Wszelkie materiały, bez względu na ich formę, w tym dokumenty finansowe i prawne, udostępnione w związku z wykonywaniem czynności zawodowych pracownikom przez CKL S.A. objęte są poufnością.
Pracownicy zobowiązani są do utrzymania porządku we wszelkiej dokumentacji związanej z wykonywaniem czynności zawodowych i zwrotu wszelkich dokumentów w momencie zaprzestania współpracy z CKL S.A.

1.7. Konflikty interesów.

Każdy członek kierownictwa lub pracownik ponosi osobistą odpowiedzialność za unikanie sytuacji mogących prowadzić do konfliktu interesów, czyli sytuacji w której jego osobisty interes stoi w sprzeczności z interesem firmy. Najbardziej typowe sytuacje, w których pojawiają się konflikty interesów, to:
- posiadanie niezadeklarowanych powiązań finansowych i innych z klientami, kontrahentami i innymi podmiotami współpracującymi z firmą
- powiązania z konkurentami, np. przez częściowe zatrudnienie albo konsultacje
- niejawne zaangażowanie się w produkcję dóbr lub usług konkurencyjnych wobec firmy
- wykonanie pracy dla osób trzecich z wykorzystaniem urządzeń firmy, czasu pracy itp.
W przypadku gdy kierownik, pracownik lub członek jego rodziny jest zaangażowany w biznes, inwestycje lub działalność, która może być w faktycznym lub potencjalnym kontakcie z interesem firmy ma on obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o tym fakcie.

1.8. Nadużywanie urządzeń, majątku i czasu firmy.

Przywłaszczenie sobie własności firmy do osobistego użytku lub do odsprzedaży jest kradzieżą i winowajca powinien być wydalony z pracy i zaskarżony do sądu. Znaki identyfikacyjne CKL S.A. mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach służbowych.
Pracownicy mogą korzystać z urządzeń CKL S.A., czasu pracy oraz funduszy reprezentacyjnych w celach pozasłużbowych jedynie w niewielkim zakresie, nie przekraczającym ich prywatnych świadczeń na rzecz firmy.

1.9. Pożyczki.

Nikt z pracowników ani z kierownictwa CKL S.A. nie powinien dostawać kredytu bezpośrednio ani za pośrednictwem jakiejkolwiek osoby lub instytucji prowadzącej interesy z firmą. Nie nakłada się żadnych organiczeń na zaciąganie kredytów z banków lub instytucji finansowych prowadzących taką działalność na zasadach ogólnie dostępnych.

2.1. Uczciwa i jawna konkurencja.

CKL S.A. popiera uczciwą i jawną konkurencję, jako niedopuszczalne traktuje czyny takie jak:
- wykorzystywanie czasu i miejsca procesu edukacyjnego realizowanego przez CKL S.A. do przedstawiania jakichkolwiek ofert, zawierania transakcji lub ujawniania prywatnych kontaktów
- naruszanie tajemnicy służbowej CKL S.A. i innych firm
- nakłanianie do rozwiązania lub niewykonywania pracy
- naruszanie praw autorskich
- utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom gospodarczym
- stosowanie nieuczciwej lub zakazanej reklamy
- udostęnianie osobom trzecim dokumentacji i materiałów CKL S.A. bez zgody kierownictwa

2.2. Zakaz działalności konkurencyjnej.

Pracownicy zobowiązani są, pod rygorem rozwiązania umowy o pracę, do powstrzymania się od wszelkiej działalności konkurencyjnej, która stałaby w sprzeczności z interesami CKL S.A.
W szczególności, pracownicy nie mogą bez uprzedniej zgody CKL S.A. wykonywać konkurencyjnych czynności zawodowych, w tym prowadzić doradztwa, szkoleń, uczestniczyć w transakcjach, na rzecz innych podmiotów, a w szczególności innych firm szkoleniowych, oraz jakichkolwiek osób trzecich, których interesy kolidują lub mogłyby kolidować z interesami CKL S.A.
Niedopuszczalne jest łączenie interesów zawodowych i prywatnych przy wykonywaniu czynności zawodowych przez pracowników.
Podejmując pracę w CKL S.A. pracownicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia stanowiącego integralną część Kodeksu Etycznego o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej przez najbliższych członków ich rodzin.

2.3. Procedury płatności.

CKL S.A. zobowiązuje się do płacenia swoich zobowiązań dostawcom i kontrahentom w ustalonym czasie i zgodnie z uzgodnionymi warunkami.

2.4. Procedury wyboru kontrahentów.

CKL S.A. rozwija i chroni trwałe relacje z kontrahentami oparte na wzajemnym zaufaniu. Wybór usług czy towarów powinien być uzależniony wyłącznie od ceny, jakości i potrzeby. Wybór dostawców i nabywców powinien opierać się na następujących zasadach:
- całościowa selekcja kompetentnych i odpowiedzialnych kontrahentów
- dopuszczenie maksimum konkurencji
- selekcja odpowiednich kontraktów ze względu na potrzeby
- zgodność z prawem, odpowiednimi regulacjami i zaciągniętymi zobowiązaniami
- adaptacja efektywnego systemu monitorowania i kontroli menedżerskiej mającej na celu wykrycie i zapobieganie korupcji, oszustwom i innym nadużyciom w procesie pozyskiwania dostawców i nabywców.

3.1. Atrakcyjne zwroty z kapitału i długoterminowy wzrost.

CKL S.A. dąży do zapewnienia długotrwałych dochodów swoim akcjonariuszom. Akcjonariusze i instytucje finansowe będą czerpały dochód z efektywnej i konkurencyjnej działalności firmy.

3.2. Rzetelna informacja akcjonariuszy.

Firma udziela swoim akcjonariuszom aktualnym i potencjalnym wszystkich informacji, które są niezbędne do ewaluacji efektywności inwestycji.
Prawdziwa i dokładna informacja dotycząca kierownictwa firmy, jego pozycji finansowej powinna być dostępna wszystkim, którzy prowadzą jakiekolwiek interesy z firmą.

3.3. Rzetelna i uczciwa polityka i praktyka księgowa.

Firma ma obowiązek prowadzenia i przechowywania pełnej i dokładnej dokumentacji oraz rachunków. Wszystkie dokumenty księgowe i raporty sporządzone na ich podstawie muszą być zgodne z obowiązującym prawem i profesjonalnymi standardami księgowania.
Dokumentacja księgowa powinna w uzasadniony i dokładny sposób odzwierciedlać transakcje prowadzone przez firmę i gospodarowanie zasobami firmy. Szczegółowe wytyczne księgowe i finansowe powinny być dostępne odpowiednim pracownikom.
Firma powinna w wyraźny sposób dbać o to, by żadne fałszywe, sztuczne lub niejednoznaczne stwierdzenia lub wyniki nie znalazły się w jej dokumentach, zapisach księgowych, rachunkach. Każdy członek kierownictwa lub pracownik posiadający informację o ukrytych finansach lub fałszywych notatkach w dokumentacji firmy powinien ujawnić posiadane informacje odpowiedniej osobie w CKL S.A.

3.4. Wykorzystywanie wewnętrznych informacji.

CKL S.A. nie może tolerować wykorzystywania wewnętrznych informacji przez pracowników lub członków kierownictwa w celu osiągnięcia osobistych korzyści kosztem firmy.

4.1. Wysoka jakość usług.

CKL S.A. stara się świadczyć swoim klientom najwyższej jakości usługi w godziwej cenie, tak by byli oni zadowoleni i chcieli w dalszym ciągu z nich korzystać. W przypadku konfliktu między interesem firmy, pracownika i klienta priorytet powinien mieć zawsze interes klienta.

4.2. Rzetelna informacja.

CKL S.A. troszczy się o takie informowanie klientów o swoich możliwościach i usługach, które nie nadużywa ich zaufania ani nie wykorzystuje braku doświadczenia lub wiedzy.

4.3. Neutralność światopoglądowa.

Szkolenia prowadzone przez CKL S.A. są neutralne pod względem światopoglądowym, tzn. ich treści nie naruszają integralności żadnej narodowości, religii czy orientacji politycznej.

4.4. Uwzględnianie reklamacji.

CKL S.A. ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie usługi i produkty, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa, wysokiej jakości i niezawodności. Uzasadnione reklamacje będą załatwiane szybko i fachowo.

4.5. Doskonalenie usług i produktów.

CKL S.A. zobowiązuje się do stałego doskonalenia swoich usług i produktów. Służyć temu będzie cykliczna ocena szkoleń dokonywana przez słuchaczy oraz rozpatrywanie i odpowiadanie na nowe potrzeby edukacyjne.

4.6. Polityka cenowa.

CKL S.A. uznaje zasadę gospodarki wolnorynkowej, zgodnie z którą cena jest kształtowana przez podaż i popyt. CKL S.A. świadczy klientom usługi najwyższej jakości w cenach, które pozwalają mu na osiągnięcie uzasadnionych korzyści.

5.1. Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

CKL S.A. troszczy się o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników. Firma przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnia wszystkim pracownikom godne warunki pracy.

5.2. Równość szans wszystkich pracowników.

CKL S.A. zakłada, że jego sukces zależy od pełnego zaangażowania wszystkich pracowników. Firma stwarza równe szanse wszystkim pracownikom w zakresie rekrutacji, szkolenia, promocji, awansu, korzyści, zwolnienia itd. Wszyscy pracownicy są traktowani indywidualnie, zgodnie z ich możliwościami spełnienia oczekiwań profesjonalnych.

5.3. Prywatność.

Godność i prywatność każdego pracownika musi być szanowana. Tylko takie informacje personalne mogą być zbierane, które są konieczne dla funkcjonowania firmy. Pracownicy muszą być poinformowani jakiego rodzaju informacje o nich są gromadzone i wyrazić na to zgodę oraz muszą mieć możliwość systematycznego wglądu do swojej kartoteki personalnej. Informacje personalne mają charakter poufny, nie mogą być ujawniane bez zgody zainteresowanych osób, z wyjątkiem wypadków określonych przez prawo.

5.4. Komunikacja.

Pracownicy powinni być poinformowani o wszystkich aspektach działania firmy, które ich dotyczą a także o strategii firmy, jej celach i osiągnięciach. Otwarte kanały komunikacyjne, które stymulują atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku między firmą i pracownikami powinny zawsze istnieć. Każdy pracownik powinien mieć możliwość porozmawiania o problemach firmy ze swoim przełożonym lub członkiem kierownictwa.

5.5. Rozwój i wynagrodzenie pracowników.

CKL S.A. stwarza stymulujące rozwój, twórcze warunki wszystkim pracownikom. Każdy pracownik powinien mieć takie same szanse doskonalenia swoich umiejętności profesjonalnych w ramach możliwości firmy. Płace powinny odzwierciedlać indywidualne możliwości i osobisty wkład pracy.

5.6. Spożywanie alkoholu i palenie tytoniu.

CKL S.A. zabrania spożywania alkoholu w miejscu pracy i w czasie godzin pracy poza wyjątkowymi okolicznościami.
Palenie tytoniu jest dopuszczalne tylko w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych.

6.1. Ochrona środowiska.

Troska o środowisko naturalne jest jednym z ważniejszych obowiązków firmy. Wszystkie działania firmy muszą być zgodne z obowiązującym prawem i uregulowaniami oraz podejmowane bez zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska.

6.2. Wspieranie aktywności społecznej.

CKL S.A. zachęca swoich pracowników do podejmowania aktywności na rzecz lokalnej społeczności i inicjatyw obywatelskich. Decyzja o aktywności politycznej jest sprawą indywidualną i dobrowolną.

6.3. Zasady i praktyka sponsorowania.

CKL S.A. wspiera organizacje charytatywne i zachęca do tego swoich pracowników i członków kierownictwa, a także pomaga przedsięwzięciom nieprodukcyjnym.
Firma wstrzymuje się od dotowania wszelkich osób, instytucji, organizacji mających powiązania ze światem polityki.

7.1. Rozumienie kodeksu.

Każdy członek kierownictwa, pracownik i współpracownik ma obowiązek znać, rozumieć i przestrzegać Kodeks Etyczny CKL S.A. Problemy, które pojawiają się w związku z wdrażaniem kodeksu oraz wszelkie komentarze i sugestie usprawnień powinny być zgłaszane Prezesowi CKL S.A, którego zadaniem jest monitorowanie funkcjonowania kodeksu w praktyce.

7.2. Nieprzestrzeganie kodeksu.

CKL S.A. nie będzie tolerować żadnych nielegalnych lub nieetycznych działań. Każde naruszenie zasad kodeksu będzie karane dyscyplinarnie aż do pozbawienia zatrudnienia.

7.3. Skargi.

Skargi mogą być składane przez wszystkich obecnych i potencjalnych akcjonariuszy, klientów, dostawców i kontrahentów, a także wszystkich pracowników oraz członków kierownictwa firmy.
Skargi mogą być składane bezpośrednio do Rady Nadzorczej CKL S.A. zajmującej się przyjmowaniem i badaniem skarg w firmie. Rada Nadzorcza odpowiada przed akcjonariuszami za wyczerpujące i efektywne rozpatrywanie skarg.
Wszystkie otrzymane skargi będą traktowane jako poufne

7.4. Stosowanie kodeksu przez pracowników, współpracowników, klientów CKL S.A.

CKL S.A. ma nadzieję, że każdy klient, współpracownik, kontrahent będzie pomagał pracownikom Centrum w prawidłowym przestrzeganiu zasad niniejszego kodeksu.

7.5. Rozpowszechnianie kodeksu CKL S.A.

Niniejszy zbiór zasad etycznych został opracowany przez pracowników CKL S.A. i stanowi jego własność, chronioną prawami autorskimi. Jednocześnie CKL S.A. jako instytucja edukacyjna chce być propagatorem norm etycznych w biznesie i gospodarce, dlatego zezwala na wykorzystanie niniejszego kodeksu jako materiału źródłowego służącego do opracowania Kodeksów Etycznych firm współpracujących z CKL S.A.
CKL S.A. prosi o poinformowanie kierownictwa firmy o zamiarze takiego użycia niniejszego Kodeksu.

W przypadku gdyby któryś z pracowników CKL S.A. uznał, iż jego postawa i działania stały w przeszłości w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Kodeksu, CKL S.A. prosi o jak najszybszą zmianę w zachowaniu oraz bezwzględne przestrzeganie norm etycznych głoszonych przez Kodeks Etyczny CKL S.A. Kodeks wchodzi w życie z dniem 01.03.1998r.


Prezes Centrum Kreowania Liderów S.A.

Tomasz Ruszkowski

Nowa Polityka Prywatności i klauzule informacyjne

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP ON-LINE Sp. z o.o.